ارزیابی صحت ارجاعات سیوطی به راویان و مصادر پیشین در «الجامع الصغیر»
2 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
صحت استناد
الجامع‌الصغیر
سیوطی
مصدرشناسی
بررسی و ارزیابی دیدگاه شهید مطهری درباره حدیث «مجدد دین»
2 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
حدیث «مجدد دین»
شهید مطهری
نقد حدیث
کاربرد نظریه حوزه معنایی در مطالعات قرآنی
2 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
قرآن
معناشناسی
حوزه معنایی
باهم‌آیی همنشینی
با‌هم‌آیی متداعی
تبیین حدیث با قرآن ، امکان ومصادیق آن
2 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
حدیث
قرآن
تبیین حدیث با قرآن
جایگاه کذب و بدعت در تضعیف غالیان
2 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
نویسنده:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
غلو
کذب
بدعت‌گذاری
بررسی دیدگاه شیخ طوسی در تفسیر آیاتِ "علم حادث"
2 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
"شیخ طوسی"
"علم الهی"
"علم حادث"
"تفسیر آیاتِ علم حادث"
ارزیابی مقاله شفاعت در دائره المعارف قرآن لایدن
2 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
قرآن
شفاعت
روایت
دائره المعارف قرآن لایدن
تأمّلی در مدلول روایت موسوم به مباهته
2 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
نویسنده:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
بهتان
افترا
بدعت
روایت مباهته
تطوّرشناسی واژۀ بدعت
4 سال پیش
ژورنال:
کلمات کلیدی:
نشانه شناسی ﺍﺭﺗﺒﺎطات ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ در آیات قرآن کریم
2 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
قرآن کریم
ارتباط
ارتباط غیر کلامی
نشانه شناسی