فراغت و ارزش‌های فرهنگی
6 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
ارزش‌ها و نگرش‌ها
برداشت از فراغت
پایبندی دینی
سبک زندگی
مدیریت بدن
رسانه و نگرش زنان به هویت جنسیتی خود
6 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
زنان
هویت
هویت جنسیتی
رسانه
هویت اسلامی و هویت های رقیب (هویت جهانی، ملی و قومی)؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز
4 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
هویت اسلامی
هویت جهانی
هویت ملی
هویت قومی
بررسی تحلیلی و خاستگاه شناختی آیین نمایشی بومی وارداوار (آب‌پاشان) در فرهنگ قوم ارمن
6 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
نویسنده:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
قوم ارمن
اسطوره مهر
آسیای میانه
اروپا.آیین‌های نمایشی
خاور نزدیک
فرهنگ
فلات ایران
وارداوار
فرهنگ سیاسی ایران و درآمدی بر وضع حقوق عمومی؛ مطالعه موردی مسئله تفکیک قوا در ایران باستان
6 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
تفکیک قوا
ایران باستان
هخامنشیان
اشکانیان
ساسانیان
مجالس
شوراهای سلطنتی
تاثیر تماشای انیمیشن های مذهبی ایرانی بر رفتار دینی نوجوانان (مطالعه موردی: هشت مدرسه راهنمایی و دبیرستان منطقه دو آموزش وپرورش شهر تهران)
4 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
نوجوان
انیمیشن مذهبی
دین داری
رفتار دینی
بازنمایی الگوی مصرف یک خانواده امریکایی: سیمسون‌ها در اوقات فراغت
6 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
خانواده امریکایی
مصرف
بازنمایی
اوقات فراغت
فرهنگ عامه
نشانه‌شناسی
کمدی موقعیت
سیمسون‌ها
رابطه تماس‌های بین فرهنگی و هوش فرهنگی؛ تحلیل نظری و تجربی
6 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
نویسنده:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
هوش فرهنگی
تماس بین فرهنگی
هوش فرهنگی انگیزشی
هوش فرهنگی شناختی و فراشناختی
هوش فرهنگی رفتاری
تحلیل رابطه سیاست های فرهنگی- سینمایی ایران با فیلم های معرفی شده به عنوان نمایندگان سینمای ایران به آکادمی اسکار
4 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
جامعه شناسی سینما
سیاست گذاری فرهنگی
جشنواره اسکار
فرم
محتوا
رابطة سبک زندگی و تصور بدن؛ مطالعة موردی: زنان شهر شیراز
6 سال پیش
ژورنال:
نویسنده:
نویسنده:
نویسنده:
کلمات کلیدی:
سبک زندگی
تصور بدن
جهانی شدن
زنان